پیشرفته ترین سیستم آموزشی سراسر ایران

خانه امن کاربران شما
1 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
1 قیمت 75,000/سالیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
10 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
10 قیمت 83,300/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
30 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
30 قیمت 250,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
40 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
40 قیمت 334,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
50 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
50 قیمت 416,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
60 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
60 قیمت 500,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
70 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
70 قیمت 583,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
80 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
80 قیمت 667,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
90 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
90 قیمت 750,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
100 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
100 قیمت 625,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
110 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
110 قیمت 917,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
120 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
120 قیمت 917,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
130 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
130 قیمت 1,080,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
140 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
140 قیمت 1,170,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
150 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
150 قیمت 1,250,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
160 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
160 قیمت 1,330,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
170 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
170 قیمت 1,416,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
180 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
180 قیمت 1,500,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
190 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
190 قیمت 1,584,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
200 دانش آموز
کلاس‌های آنلاین
قدرتمندترین سیستم کلاس‌های آموزشی آنلاین
( BigBlueButon) با چند سرور
کاملا یکپارچه با سامانه جامع
قوی‌ترین سیستم مدیریت کلاس‌های آنلاین
کامل‌ترین گزارشات کلاسی
ثبت خودکار تأخیر و غیبت معلم و دانش‌آموزان
تکالیف آنلاین
تمرینات تعاملی و یکپارچه در سامانه
ارسال متن، عکس و فایل‌های مختلف
ضبط آنلاین فیلم و صدا (معلم و دانش‌آموز)
تصحیح آنلاین تکالیف (تصاویر و pdfها)
آزمون آنلاین
پشتیبانی
احترام به مشتری وظیفه ماست
آموزش حضوری و آنلاین حتی به معلمان مدرسه
توسعه چابک بر مبنای نیاز مشتری
پشتیبانی ۲۴ ساعته بدون تعطیلی
همواره در دسترس و پاسخگویی با احترام
200 قیمت 1,666,000/ماهیانه
3,000,000 تومان هزینه راه اندازی
سفارش دهید
شامل همه پلن ها
  • اختصاصی - بدون قطعی
  • درصورت نبود پلن دلخواه تماس بگیرید